Reading 11--Verses for Field Service


Synodal EditionNew World Translation
Исход 15:3Госпо́дь муж бра́ни, Иего́ва и́мя ему́. Иего́ва — отва́жный во́ин. Его́ и́мя — Иего́ва.
Матфея 28:19, 20Ита́к иди́те, научи́те все наро́ды, крестя́ их во и́мя Отца́ и Сы́на и Свято́го Ду́ха, у́ча их соблюда́ть всё, что Я повеле́л вам; и се, я с ва́ми во все дни до сконча́ния ве́ка. Поэ́тому иди́те и во всех наро́дах подгота́вливайте ученико́в, крестя́ их во и́мя Отца́, Сы́на и свято́го ду́ха и у́ча их соблюда́ть всё, что я вам повеле́л. И я с ва́ми во все дни до заверше́ния этой систе́мы веще́й».
Иоанна 3:16И́бо так возлюби́л Бог мир, что отда́л Сы́на Своего́ единоро́дного, да́бы вся́кий, ве́рующий в Него́, не поги́б, но име́л жизнь ве́чную. Бог лю́бит мир так си́льно, что отда́л своего́ единоро́дного Сы́на, что́бы ка́ждый, кто проявля́ет в него́ ве́ру, не поги́б, но име́л ве́чную жизнь.
Иоанна 17:3Сия же есть жизнь ве́чная, да зна́ют Тебя́, еди́ного и́стинного Бо́га, и по́сланного Тобо́ю Иису́са Христа́. Что́бы име́ть ве́чную жизнь, необходи́мо приобрета́ть зна́ния о тебе́, еди́нственном и́стинном Бо́ге, и по́сланном тобо́й Иису́се Христе́.